Orsatti presenta progetto “Town@House Street”

Lunedì
14:10:46
Marzo
15 2010

Orsatti presenta progetto “Town@House Street”

View 168.1K

word 65 read time 0 minutes, 19 Seconds

Milano " Domani, martedì 16 marzo, alle ore 12.00, in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Identità Massimiliano Orsatti, con Alessandro Rosso fondatore della catena alberghiera Town House e l’architetto Simone Micheli, presenterà alla stampa “Town @House Street”, un progetto per la riqualificazione di alcune aree commerciali dismesse, attraverso la creazione di suite di lusso.

Source by Comune_di_Milano


LSNN is an independent publisher that relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources. LSNN is the longest-lived portal in the world, thanks to the commitment we dedicate to the promotion of authors and the value given to important topics such as ideas, human rights, art, creativity, the environment, entertainment, Welfare, Minori, on the side of freedom of expression in the world «make us a team» and we want you to know that you are precious!

Dissemination* is the key to our success, and we've been doing it well since 1999. Transparent communication and targeted action have been the pillars of our success. Effective communication, action aimed at exclusive promotion, has made artists, ideas and important projects take off. Our commitment to maintain LSNN is enormous and your contribution is crucial, to continue growing together as a true team. Exclusive and valuable contents are our daily bread. Let us know you are with us! This is the wallet to contribute.

*Dissemination is the process of making scientific and technical information accessible to a non-specialist public. This can come through various forms, such as books, articles, lectures, television programs and science shows.


Similar Articles / Orsatti ...reet”
from: ladysilvia
by: Apple
from: ladysilvia
by: Legambiente
from: ladysilvia
by: Apple
from: ladysilvia
by: Apple
from: ladysilvia
by: APPLE Italia