Περικοπ?テつュς στον προ??πολογισμ?? της ΕΕ για το 2012

ホ、ホオマホャママホキ
09:37:05
ホ耐歳ウホソママρホソマ
24 2011

Περικοπ?テつュς στον προ??πολογισμ?? της ΕΕ για το 2012

View 174.8K

word 1.2K read time 6 minutes, 3 Seconds

Στις 25 Ιουλ??ου, το Συμβο?テつλιο καθ??ρισε τη θ?テつュση του για τον προ??πολογισμ?? της Ευρωπα??κ??ς ??νωσης για το 2012. Για τη διαμ??ρφωση της θ?テつュσης του, το Συμβο?テつλιο ?テつュλαβε υπ??ψη τη δυσχερ?? οικονομικ?? κατ?テつャσταση σε πολλ?テつュς χ??ρες της ΕΕ που ?テつュχουν ??δη λ?テつャβει αυστηρ?テつャ μ?テつュτρα λιτ??τητας.

Το Συμβο?テつλιο μει??νει την α?テつξηση των δαπαν??ν, απ?? 4,9% που προτε??νει η Επιτροπ??, σε 2,02% σε σχ?テつュση με το 2011. Με αναμεν??μενο πληθωρισμ?? 2%, αυτ?? σημα??νει στην πρ?テつャξη π?テつャγωμα του προ??πολογισμο?テつ. Μετ?テつャ απ?? διεξοδικ?? εξ?テつュταση της εφαρμογ??ς του περασμ?テつュνου προ??πολογισμο?テつ, το Συμβο?テつλιο με??ωσε τις πληρωμ?テつュς συνολικ?テつャ κατ?テつャ 3.65 δισεκατομμ. ευρ??.

Παρ?テつャ την αυστηρ?? προσ?テつュγγιση, το Συμβο?テつλιο δ??νει μεγ?テつャλη σημασ??α στη χρηματοδ??τηση των προτεραιοτ??των της ΕΕ, ??πως τα μ?テつュτρα για την αντιμετ??πιση της κρ??σης και την α?テつξηση της απασχ??λησης και της αν?テつャπτυξης καθ??ς και για την αγροτικ?? αν?テつャπτυξη.

Το Συμβο?テつλιο, για να δ??σει το καλ?? παρ?テつャδειγμα, ζητ?テつャ να περιοριστε?? στο 0,5% η α?テつξηση των συνολικ??ν διοικητικ??ν δαπαν??ν της ΕΕ (κτ??ρια, συντ??ρηση, συνεδρι?テつャσεις, μισθο??). Παρ?テつャλληλα, το Συμβο?テつλιο περικ??πτει τις δικ?テつュς του διοικητικ?テつュς δαπ?テつャνες κατ?テつャ 5,45% σε σχ?テつュση με το τρ?テつュχον οικονομικ?? ?テつュτος. Οι συνολικ?テつュς διοικητικ?テつュς δαπ?テつャνες της ΕΕ αντιπροσωπε?テつουν το 6% του προ??πολογισμο?テつ της ΕΕ.

Η θ?テつュση του Συμβουλ??ου αποτελε?? εντολ?? της πολωνικ??ς Προεδρ??ας για τις διαπραγματε?テつσεις με το Ευρωπα??κ?? Κοινοβο?テつλιο, το οπο??ο αναμ?テつュνεται να εκδ??σει τη θ?テつュση του στο τ?テつュλος Οκτωβρ??ου. Ε?テつャν το Κοινοβο?テつλιο δεν μπορε?? να δεχθε?? τη θ?テつュση του Συμβουλ??ου, θα αρχ??σει την 1η Νοεμβρ??ου διαδικασ??α συνδιαλλαγ??ς δι?テつャρκειας τρι??ν εβδομ?テつャδων.

Περισσ??τερες πληροφορ??ες:
Το Συμβο?テつλιο υπ?テつュρ της λιτ??τητας στον προ??πολογισμ?? της ΕΕ για το 2012

Photo © Fotolia

Source by Europe


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that ツォLSNN takesツサ and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Π&eps...ron; 2012
from: ladysilvia
by: rosario_tiso
from: ladysilvia
by: ROSARIO_TISO
from: ladysilvia
by: rosario_tiso
from: ladysilvia
by: rosario_tiso