“Shalom”, la festa della musica e della solidarietà !!

Martedì
17:53:04
Gennaio
15 2008

“Shalom”, la festa della musica e della solidarietà !!

Live concert christian music

View 134.9K

word 587 read time 2 minutes, 56 Seconds

Esplosione di gioia al grande concerto nazionale di Christian Rock Music organizzato dalla Comunità Shalom a favore del Romitaggio dell’Orto degli ulivi di Gerusalemme!

Oltre 4000 persone moltissimi i giovani presenti al Palatenda di Palazzolo Sull’Oglio (BS)

"Shalom", la festa della musica e della solidarietà !!

Neppure le nubi scure e minacciose di sabato pomeriggio sono riuscite a rovinare la tanto attesa festa promossa per il quinto anno dai ragazzi della comunità Shalom fondata da Suor Rosalina che si occupa del disagio giovanile e in modo particolare della tossicodipendenza, apertasi con la lunga fiaccolata di oltre duemila persone che, dalla comunità , ha raggiunto il palatenda di piazzale Kennedy, invaso, dalle 20.45 all’una del mattino , da una vera energia e "carica" musicale e di messaggi positivi senza precedenti. La manifestazione benefica è stata voluta da suor Rosalina Ravasio (fondatrice e guida della Shalom) per raccogliere fondi da destinare alle necessità del Romitaggio dell’Orto degli ulivi di Gerusalemme, con il quale la comunità di recupero è gemellata.

Ad aprire la serata è spettato alla casalinga "Shalom Band" , seguita dal giovane cantautore veronese Mattia Zuffellato, dal coinvolgente duo rap mantovano "dimi & cose", dalla stupenda voce della cantautrice bergamasca Tiziana Manenti, dal travolgente sound di Pier Didoni e band, sfumato su un toccante pezzo acustico dedicato al suo grande amico e batterista scomparso.

E poi ancora la straordinaria Rock band di Reggio Emilia "Nuova Civiltà ", che ha poi accompagnato il christian rockers Roberto Bignoli dalla profonda voce e da uno straordinario carisma un vero e proprio trascinatore, gli speranzosi pezzi jazz-blues della palazzolese Sara Corna (sorella di Luisa Corna) accompagnata dal suo gruppo "Impronta Acustica" , i divertent i "scherzi" dialettali firmati dal popolare cantauore-attore Charlie Cinelli, lo spensierato e quasi tribale sound di Giancarlo Airaghi accompagnato da un band di otto musicisti, l’avvolgente e intensa energia del "Joyful Gospel Choir" e le melodiche voci delle giovanissime Sare (Gervasoni di Cologne e Pinelli di Gussago). Special guest della sera il grande musicista Roby Pellati (batterista ufficiale di Ligabue) che alla fine del concerto insieme alla rock band "Nuova Civiltà " e agli altri musicisti che hanno suonato nella serata hanno scatenato un'energia di musica e di gioia facendo esplodere il Palatenda l’entusiasmo di migliaia di giovani ancora presenti fino all’ una del mattino!Un concentrato di cinque ore di messaggi diretti ed espressi sotto forma di note e testimonianze.

"Ciò che più colpisce " ha rimarcato don Giovanni d’Ercole (gionalista e conduttore televisivo RAI), presentatore della serata insieme a Desirè " è l’affiatamento che si instaura tra artisti e spettatori : un clima positivo che non crea branchi, ma una vera comunità unita dalla compartecipazione di divertimento e spiritualità ".

"Al quarto anno che partecipo " ha sottolineato entusiasta il veterano Roberto Bignoli " ho assistito a una significativa crescita professionale e musicale dello spettacolo: un’iniziativa con una solida e profonda validità che ha tra le sue carte vincenti quella della scelta di esprimersi attraverso un linguaggio stimolante slegato dalle ordinarie regole del business: una fusione di generi in grado di provocare e di spronare i giovani a scommettere compatti su qualcosa d’importante e di impegnativo".

Concetto, quest’ultimo, confermato anche da Manuel, coordinatore e direttore artistico, soddisfatto per l’ottima riuscita dello show e convinto che "ciò che fa la differenza è si l’unione, ma anche il sacrificio e l’impegno costante e concreto, da parte dei ragazzi della Shalom e dei tantissimi generosi esterni".

Palazzolo 15 gennaio 2008
a cura di Anna Salvioni (giornalista)

Source by Rockitalia


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / “Shalo...rietà !!