Redresarea economic: a doua tran" din pachetul de 4 miliarde de euro î la 43 de proiecte din domeniul gazelor ?i energiei electrice

lune
03:21:08
martie
29 2010

Redresarea economic: a doua tran" din pachetul de 4 miliarde de euro î la 43 de proiecte din domeniul gazelor ?i energiei electrice

Comisia European? a selec?ionat ast?zi pentru finan?are 43 de proiecte energetice majore, a c?ror realizare va contribui substan?ial la redresarea economic? din UE, înt?rind totodat? securitatea aprovizion?rii cu energie prin crearea unor infrastructuri transfrontaliere. Prin decizia adoptat? ast?zi, Comisia aloc? 2,3 miliarde de euro pentru 31 de proiecte din domeniul gazelor ?i 12 din domeniul energiei electrice. Este cea de-a doua decizie financiar? din cadrul pachetului de redresare economic? în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Este ?i cea mai mare sum? investit? vreodat? de UE în infrastructura energetic?.

View 160.8K

word 673 read time 3 minutes, 21 Seconds

„În cadrul planului de redresare al UE, finan??m investi?iile «inteligente» – acord?m stimulente pe termen scurt pentru atingerea unor obiective pe termen lung“, a declarat pre?edintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. „Investind în infrastructura critic?, d?m un impuls economiei ?i cre?rii de locuri de munc? ?i, în acela?i timp, ne asigur?m c? cet??enii UE vor avea curent electric ?i c?ldur? în case, chiar ?i în cazul unor întreruperi de aprovizionare. Am tras înv???minte din ultima criz? a gazelor ?i este unul din motivele pentru care am hot?rât s? aloc?m un sprijin financiar important pentru proiecte de noi infrastructuri energetice.”

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a subliniat: „Comisia nu a mai aprobat niciodat? o sum? atât de mare pentru proiecte energetice Am ales proiecte cheie care vor contribui la o mai bun? integrare a re?elei energetice europene, dând flexibilitate fluxurilor de energie peste frontierele statelor membre. Obiectivele energetice ?i ecologice ale Europei necesit? investi?ii mari ?i riscante în infrastructur? care nu aduc profituri imediate. Problema este c? proiectele de acest tip risc? s? sufere amân?ri în actualul climat economic. Or, în acest moment, Europa poate juca un rol important în men?inerea lor pe ordinea de zi.”

Prin decizia de ast?zi, Comisia aloc? 910 milioane de euro pentru 12 proiecte de interconectare a re?elelor de energie electric? ?i 1 390 milioane de euro pentru 31 de proiecte de gazoducte. Proiectele selec?ionate ast?zi vor ajuta la finalizarea unor importante investi?ii care riscau s? sufere mari întârzieri din cauza încetinirii activit??ii economice. Cofinan?ând în propor?ie de pân? la 50% unele segmente din aceste proiecte, UE va stimula sectorul privat s? investeasc?, la rândul s?u, pân? la 22 miliarde de euro. Suma de 2,3 miliarde de euro va fi pus? la dispozi?ia promotorilor proiectelor în urm?toarele 18 luni.

Proiectele selec?ionate din domeniul infrastructurii energiei electrice ?i gazelor naturale reflect? priorit??ile energetice ale UE. Printre acestea se num?r? ameliorarea interconect?rii statelor membre ?i reducerea izol?rii unor zone mai îndep?rtate, cum ar fi cele trei state baltice, Irlanda ?i Malta. O alt? prioritate, care se confirm? astfel, este necesitatea de a înt?ri securitatea aprovizion?rii cu gaze prin sprijinirea unor proiecte de inversare a fluxului în nou? state membre, precum ?i a proiectelor Nabucco ?i Galsi menite s? asigure diversificarea importului de gaze naturale.

Aceste investi?ii vor contribui la stimularea cre?rii de locuri de munc? ?i la asigurarea supravie?uirii multor mici întreprinderi de construc?ii ?i servicii. Pentru milioane de oameni, alimentarea cu energie va deveni mai fiabil?, în special în situa?ia unei crize de aprovizionare.

Context

În martie 2009, UE a alocat 3,98 miliarde de euro pentru a sprijini redresarea economic? a Europei.

Prin selec?ia de ast?zi, la care se adaug? proiectele de captare a carbonului ?i proiectele eoliene marine, pentru care Comisia a aprobat fonduri la 9 decembrie 2009, bugetul pentru energie din cadrul programului energetic european de redresare este angajat în propor?ie de 97%.

Comisia va prezenta un raport Consiliului European în martie 2010.

Lista complet? a proiectelor este anexat? la prezentul comunicat de pres?.

Source by Europe_(EU)


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Redresar...electrice